Nguyên Thạch

Mưa Tháng Mười
Tháng Mười dõi mắt song thưa
Sao người năm ấy che mưa… chưa về?
Người ơi, lối cũ đường quê
Tôi nguyền giữ mãi câu thề năm xưa.

Năm xưa, tay ủ trong mưa
Dưới hàng dừa rợp, anh đưa tôi về
Biển nghe hai đứa chung thề
Ngày xong sự nghiệp, ta về cưới nhau.

Tháng Mười gió lộng mưa gào
Tôi chờ nắng ấm, người sao chưa về?
Trong tôi khắc khoải câu thề
Mong ngày duyên sắc phu thê vẹn lời.

Tháng Mười còn mãi mưa rơi
Mưa ru mộng thắm, ươm lời thề xưa
Giá xưa không có trời mưa
Thì đâu chung bước anh đưa tôi về.

Giá mà không có lời thề
Phong lan cài mái tóc thề sang sông.

Nguyên Thạch

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 10 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Mưa Tháng Mười"