Nhạc Sĩ:
Dân ca Trung Bộ
Trình Bày:
Ái Vân
Hát Chèo Thuyền

Dân Ca - Tình yêu


Chồng chài là chài vợ lưới
(dô dô khoan dô hậy)                                                   
Vợ lưới thì con câu
(dô dô khoan dô hậy)
Sông Ngô là Ngô bể Sở
(dô dô khoan dô hậy)
Biết đâu đâu bến bờ
(dô dô khoan dô hậy)
Dô khoan dô hậy

Khi nên là nên tay kiếm
(dô dô khoan dô hậy)
Tay kiếm thì tay cờ
(dô dô khoan dô hậy)
Không nên là nên ta cũng
(dô dô khoan dô hậy)
Chẳng nhờ là nhờ cậy ai
(dô dô khoan dô hậy)
Dô khoan dô hậy

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 1 tháng 10 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Hát Chèo Thuyền"