CSL

Chớ vấn vương


 

Há bận lòng chi chuyện ghét thương
Nam thanh nữ tú khắp trên đường
Thoắt quen thoắt lạ màu xanh xám
Chớm thắm chớm phai sắc tía hường
Vạn nẻo trong đời tuôn gió chướng
Chân phương một kiếp hóa mây thường
Tuy tài thô thiển thân đơn chiếc
Vẫn lượng sức mình khéo nợ vương

 
10/03/2007
CSL

Được bạn: HB - NHDT đưa lên 12/03/2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chớ vấn vương"