Cố Quận

Bèo Mây
Rằng duyên gặp gỡ vốn bèo mây
Kẻ gót phong sương kẻ chốn nầy
Tưởng nhớ cung đàn tay nắn sợi
Hoài thương khúc nhạc ngón run dây
Âm trầm bổng rót bình nghiêng ngả
Tiếng nhặt khoan đưa chén cạn đầy
Kẻ gót phong sương người dạ nhủ
Rằng duyên gặp gỡ vốn bèo mây
Cố Quận

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 24 tháng 7 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Bèo Mây"