Nguyên Thạch

Ly Bôi Tửu


Tỳ bà gieo rắc khúc ly bôi
Dạ nguyệt thâu canh tửu mềm môi
Sa trường dũng sĩ xung chiến lộ
Quan san huyết tử kỷ nhân hồi!.


Quốc phá gia tang thời bĩ vận
Giao bôi cạn chén duyên sánh đôi
Nữ sắc kiệt nhân tân hôn ngộ
Sa trường ngựa hí giục quân hồi.


Nguyên Thạch

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 10 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Ly Bôi Tửu"