System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ An Giang Xứ của Thi sĩ: Nguyễn Quốc Văn - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Nguyễn Quốc Văn

An Giang Xứ
Kia sông Hậu
Đây Trà Sư
Hoang sơ
Vương vấn hoang vu rừng tràm

Đất phương Nam,
Nước An Giang
Nơi Bà Chúa Xứ
Nuôi dân miệt vườn

Thoại Ngọc Hầu
Thiên Hộ Dương
Dòng kênh Vĩnh Tế
Con đường vì dân

Long Xuyên xa
Bỗng hóa gần
Núi sông
Màu mắt tần ngần lúa xanh...

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 10 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "An Giang Xứ"