CSL

Cân bằng

 
Ta đi ta trở lại
Danh lợi này như mây
Khuây khỏa chiều vui say
Đêm dài ngày chợt vắng
 
Quyện theo làn khói trắng
Năm tháng nhuốm tay vàng
Hồn ngóng trở mùa sang
Thuyền xuôi tìm bến cũ
 
Nửa đời thân lữ thứ
Gầy dựng được bao nhiêu
Tranh đấu gắng cho nhiều
Ví rằng vô nghĩa vậy
 
Những gì ta được đấy
Và đánh mất gì chăng
Có phải lẽ công bằng
Cán cân trong cuộc sống
 
Giữa trời cao đất rộng
Số phận đã ghi rồi
Cái mức của từng người
Xem ra chừng chỉ thế
 
14/03/2007

Được bạn: HB 14.03.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cân bằng"